* ADRESA KLUBA * 
 * Klub Ljubitelja Timočkih Pruga  
 * Vojvode Putnika 8  
 * Zaječar, 19000  
 * ADDRESS OF CLUB * 
 * Timok Railway Fans Club  
 * Street Vojvode Putnika No. 8  
 * City of Zaječar , 19000  
 * Telefon / Phone: +381(0)19424079  
 * Fax. +381(0)19425669 * 
 
 www.timockapruga.org.rs 
 www.timockapruga.org.rs 
 www.timockapruga.org.rs 
PRETRAŽI PORTAL
Koristite ovu PRETRAGU kao najlakši način da uz pomoć ključnih reči pretražite portal
Počev od 01. 06. 2020. godine, uvode se u saobraćaj сви putnički vozovi po važećem redu vožnje za 2019. / 2020. godinu, na sledećem relacijama :
- Zaječar – Prahovo Pristanište – Zaječar
- Zaječar – Majdanpek –Požarevac – Zaječar
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE PITATI NA
br. telefona 019/440-830 ili 019/421-360

leva strana
STATUT KLUBA
NAPOMENA:
Statut kluba je pisan ćiliričnim pismom kako nalaže zakon Republike Srbije.

  STATUT NA LATINICI MOŽETE POGLEDATI ...    

На основу члана 12. и 78. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09) и члана 22. Статута Клуба љубитеља тимочких пруга (бр. 4/05 од 06.01.2005. године), Скупштина Клуба љубитеља тимочких пруга, на својој седници одржаној 25. фебруара 2010. године усвојила је

С Т А Т У Т
КЛУБА ЉУБИТЕЉА ТИМОЧКИХ ПРУГА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Клуб љубитеља тимочких пруга (у даљем тексту Клуб) је јавно, добровољно, невладино, непрофитно и  ванстраначко удружење основано на неодређено време, у које се добровољно удружују лица заинтересована за очување традиција железнице у Тимочкој крајини, а ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Члан 2.

Клуб своју активност остварује на територији Града Зајечара.
Сврха удружења је очување традиције, културних и природних вредности и других интереса у начелима овог Статута и других објективних прописа.

Члан 3.

Назив удружења је: "Клуб љубитеља Тимочких пруга".
Скраћени назив Клуба је : КЉТП.
Седиште Клуба је у Зајечару ул. Моравска бб (железничка станица Зајечар).
Подручје деловања Клуба у остваривању својих циљева и задатака је територија Општине Зајечар.
Уписом у регистар удружења код надлежног органа, Клуб има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које проистичу из Закона и овог Статута.
Ради ефикаснијег деловања и остваривања својих цињева и задатака Клуб може образовати своје секције и подружнице на територијалном принципу које немају статус правног лица.

Члан 4.

Клуб има својство правног лица и свој жиро рачун који се води код ЕУРОБАНК ЕФГ, филијале Зајечар.

Члан 5.

Клуб заступа председник Клуба, а у његовој одсутности заменик председника Клуба.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

Клуб остварује своје циљеве у области железничке традиције.

Циљеви Клуба су: очување традиција железнице у тимочкој крајини, неговање културних и природних вредности везаних за железницу, афирмација и популарисање железничког позива, сарадња са државним органима и владиним и невладиним организацијама и институцијама чија је област деловања непосредно повезана или блиска са развојем железнице.

Члан 7.

Клуб остварује своје циљеве из члана 6. овог Статута реализацијом следећеих задатака:

• прикупља и чува архивску грађу везану за железницу на подручју тимочке крајине
• стара се за очување железничких и објеката који непосредно служе железници,
• развија и организује друштвене, спортско-рекреативне, културне и друге активности чланства,
• посредује и сарађује са клубовима на територији Србије,
• успоставаља сарадњу између железничких и других клубова у земљи и у иностранству,
• прикупља чланство и чланарину,
• додељује своја признања и утврђује дисциплинску одговорност својих чланова
• реализује и друге задатаке у свери деловање Клуба.
• обавештава чланство и јавност о резултатима свог рада и подручја деловања издавањем писаних и електронских публикација.

Члан 8.

Конкретна реализација задатака и активности из претходног члана овог Статута, утврђује се годишњим програмом, плановима и другим пројектима Клуба.

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 9.

Ступање у чланство у клубу је добровољно.
Члан клуба може бити свако физичко лице које прихвата одредбе Статута и потпише приступницу о учлањењу.

Члан 10.

Сваки члан има једнака права и дужности прописане овим Статутом.

Члан 11.

Члан клуба има право:

• да бира и буде биран у органе клуба,
• да активно учествује у свим акцијама и да ради на развоју клуба,
• да користи све погодности које клуб пружа и
• да буде информисан о раду клуба.

Члан 12.

Члан клуба је дужан:

• да редовно плаћа чланарину за сваку годину,
• да активно учествује у акцијама и ради на развоју клуба,
• да се придржава одлукa органа управљања клуба и
• да извршава прихваћене и постављене задатке, које утврђују органи и тела Клуба.

Члан 13.

Чланство у клубу престаје:

• самовољним иступањем из чланства клуба,
• неплаћањем чланарине дуже од једне године, сем у оправданим случајевима и
• искључењем из чланства.

Члан 14.

У случају престанка чланства, члан или његови законски наследници немају право на повраћај уплаћене чланарине клуба.

Члан 15.

Поступак око престанка чланства прописује Извршни одбор клуба посебним Правилником о унутрашњој организацији и раду Клуба ( у даљем тексту Правилник).

УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИ КЛУБА

Члан 16.

Чланови Клуба управљају Клубом преко својих изабраних и именованих представника у органима Клуба.

Органи клуба су:
• Скупштина клуба
• Извршни одбор
• Надзорни одбор

Чланови Клуба непосредно бирају представнике у Скупштини,  у складу са овим Статутом  и  Одлуком о спровођењу избора у Клубу, коју доноси Скупштина.
Скупштина бира чланове Извршног и Надзорног одбора.
Мандат чланова  органа Клуба и њихових радних тела  траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Органи Клуба могу образовати своје комисије, савете, тимове и друга радна тела за обављање одређених послова из своје надлежности.

Члан 17.

Члану Извршног и Надзорног одбора и члану њиховог радног тела, мандат може престати и пре истека рока на који је биран или именован.
Престанак мандата утврђује се одлуком о разрешењу, коју доноси орган који је изабрао или именовао лице коме престаје мандат, на основу: констатације спречености за рад; констатације неопозиве писане оставке, разматрања понуђене оставке или разматрања предлога органа или радног тела.

Члан 18.

Орган Клуба, може до прве наредне седнице Скупштине, донети одлуку о кооптирању члана у свој састав,  уместо члана који је спречен за рад, који је поднео оставку или из других разлога не учествују у раду органа Клуба.
Мандат накнадно  изабраног или именованог члана траје до истека мандата осталих чланова органа или радног тела у које је биран или изабран.

Члан 19.

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако је та одлука донете грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете из предходног става покреће Извршни одбор Клуба.

Скупштина Клуба

Члан 20.

Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштина има 25 представника које бира чланство Клуба.
Мандат представника у Скупштини траје четири (4) године са могућношћу поновног избора.

Члан 21.

Седница Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се одржава најмање једном годишње, а ванредна по указаној потреби.
Седнице Скупштине сазива председник Клуба на основу предлога Извршног обора, а у случају његове спречености заменик председника, писаним позивом благовремено упућеним представницима у  Скупштини, у коме је јасно назначено место и време одржавања седнице и дневни ред.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора или на иницијативу најмање једне трећине представника у Скупштини, поднету Извршном одбору у писаном облику, са јасно одређеним питањима чије се разматрање тражи.
Скупштина пуноважно ради ако седници присуствује више од половине представника  у  Скупштини, а пуноважно одлучује, гласовима већине присутних представника, осим код доношења статута, његових измена и допуна и доношења  одлуке о отуђењу непокретности, где је потребно да за исту гласа више од половине представника Скупштине.
Ближе одређење начина рада и одлучивања на седницама Скупштине утврђује се Пословником о раду Скупштине.

Члан 22.

Скупштина:

• доноси Статут и одлуке о измени и допуни Статута,
• доноси Одлуку о спровођењу избора у Клубу,
• доноси пословник о свом раду и друга општа акта, којим се утврђују правила за рад и функционисање Клуба,
• бира и разрешава председника и заменика председника клуба и чланове Извршног и Надзорног одбора,
• доноси план и програм рада,
• разматра и усваја извештај о раду и активностима Клуба,
• разматра и усваја извештај Надзорног одбора о материјално-финансијском пословању Клуба,
• усваја финасијски план, финансијски извештај и извештај о попису имовине Клуба,
• одлучује по жалбама на одлуке Извршног одбора, као другостепени орган,
• одлучује о додели награда и признања истакнутим члановима клуба,
• одлучује о начину престанка рада клуба после анкетирања чланова клуба,
• одлучује о формирању новчаних фондова,
• одлучује о износу годишње чланарине,
• одлучује о искључењу из Клуба,
• одлучује о промени статуса Клуба,
• одлучује о стицању и о отуђењу непокретности у власништву Клуба,
• одлучује о образовању комисија, секција, подружница,
• одлучује о престанку рада клуба и утврђује поступак са имовином клуба.
• установљава признања Клуба и утврђује критеријуме за њихову доделу,
• врши друге послове по пословнику ако овим Статутом није другачије одређено.

Извршни одбор

Члан 23.

Извршни одбор клуба је извршни орган Скупштине који руководи радом клуба и стара се о остваривању циљева и задатака Клуба утврђених овим Статутом.
Извршни одбор броји 5 (пет) чланова и, из свог састава, бира председника и заменика председника. Мандат чланова Извршног одбора траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
Чланство у Извршном одбору престаје: оставком на функцију и разрешењем.

Члан 24.

Извршни одбор одржава седнице по потреби, а најмање три пута годишње.
Седницу сазива председник, а у случају његове спречености седницу може сазвати заменик председника.
Извршни одбор ради и доноси пуноважне одлуке ако је седници присутно више од половине изабраних чланова.

Члан 25.

Извршни одбор:

• доноси све одлуке, сем оних за које је Статутом овлашћена Скупштина,
• припрема предлоге општих аката и Одлука које доноси Скупштина,
• извршава одлуке Скупштине,
• именује и разрешава благајника и секретара, одређује њихова овлашћења, права, обавезе и услове за именовање;
• одлучује о утрошку новчаних средстава у оквиру утврђеног предрачуна прихода и расхода,
• одлучује о висини трошкова чланова клуба за време службеног путовања,
• доноси предлоге одлуке о формирању новчаних фондова,
• управља основним средствима и осталом имовином клуба,
• организује сарадњу са сличним клубовима и удружењима у земљи и иностранству,
• именује представника клуба у органе и тела сродних институција (удружења, савеза),
• подноси извештај о свом раду Скупштини,
• доноси Правилник о раду комисија Клуба,
• формира стручно –административну службу,
• даје иницијативу за измену и допуну Статута,
• одлучује о молбама и жалбама чланства у првом степену,
• одлучује о искључењу из чланства Организације у првом степену;
• разматра актуелне предлоге и иницијативе  чланства ;
• остварује сарадњу са државним органима, органима локалне самоуправе и другим органима и организацијама по питањима од значаја за Клуб и чланство;
• утврђује  начин  прикупљања  и  евидентирања  чланарине;
• организује трибине, радионице, стручна предавања, саветовања и друге скупове ради остваривања циљева и програмских активности Клуба;
• стара се о заштити и безбедности  имовине Клуба;
• одлучује о стицању, коришћењу и отуђењу покретне имовине Клуба;
• одлучује о покретању поступка за накнаду штете причињене Клубу и по потреби одређује посебног заступника у том поступку;
• образује своје комисије, радне тимове и друга радна тела, именује и разрешава њихове чланове, утврђује им делокруг рада, рокове извршења задатака и разматра њихове предлоге, мишљења и извештаје о раду;
• утврђује садржај и изглед  приступнице  за  учлањење  у  Организацију;
• прати, анализира и оцењује рад својих радних тела, председника, чланова Извршног одбора, секретара и представника Клуба у савезима и  другим организацијама;
• доноси одлуке о додели признања Клуба и покреће иницијативне предлоге кандидата за доделу признања које додељују други органи, организације или савези у којима је Клуб члан;
• утврђује дисциплинску одговорност својих чланова;
• одлучује о другим питањима за која нису, законом и овим Статутом, овлашћени други органи Клуба

Члан 26.

Као помоћна тела Извршног одбора су комисије и то:

• Комисија за прикупљање и чување архивске грађе ,
• Комисија за организовање акција и активности из чл. 7 овог Статута,
• Комисија за сарадњу са државним и друштвеним организацијама и другим лицима
• друге комисије по потреби.

Члан 27.

Комисије броје по три члана са мандатом од четири године, а могу бити бирани и више мандата. Комисије раде по правилнику клуба.

Надзорни одбор

Члан 28.

Надзорни одбор има три члана, од  којих је један  председник.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина, а председника Надзорног одбора бирају његови чланови међу собом.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, са  могућношћу  поновног  избора.
Члан Надзорног одбора не може бити лице које је члан другог органа или радног тела Клуба.

Члан 29.

Надзорни одбор:

• врши контролу законитости рада и спровођења Статута,
• налаже мере за отклањање недостатака и неправилности у раду и документима,
• врши контролу над приливом и утрошком финансијских средстава и
• контролу врши повремено, а обавезно једном годишње о чему подноси извештај Скупштини у писаној форми.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И  ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА

Члан 30.

Председник Извршног одбора представља Клуб, има права и дужности финансијског налогодавца и заступа Клуб у правном промету у складу са законом и овим Статутом.
Заменик председника Извршног одбора Клуба је овлашћен да, у одсуству председника, истог замењује са свим правима и обавезама, у складу са законом и овим Статутом.
Председник и заменик председника за свој рад одговарају Извршном одбору и Скупштини Клуба.
Мандат председника и заменика председника траје четири године, са могућношћу поновног избора.

Члан 31.

Председник, поред права и дужности из члана 30. овог Статута обавља и следеће дужности:

• стара се о поштовању законитости у раду Клуба и његових органа и тела;
• сазива седнице Скупштине и Извршног одбора и предлаже њихов дневни ред;
• председава седницама Извршног одбора; потписује акте које доносе Скупштина и Извршни одбор Клуба;
• координира рад органа Клуба и његових радних тела у остваривању циљева и задатака Клуба и стара се о извршавању одлука Скупштине и Извршног одбора;
• обавештава јавност о раду Клуба;

Заменик прседника обавља и дужности из предходног става овог члана.

ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 32.

Рад  Клуба и његових органа и тела је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Клуба.
Чланству се у просторијама Клуба континуирано омогућује непосредна доступност и увид у  статутарна,  планска, извештавјна и сва друга документа Клуба.
Члановима Скупштине и Извршног одбора, приликом сазивања седница ових органа, достављају се у писаном обику садржаји и предлози који ће се разматрати и о којима ће се одлучивати.

Члан 33.

Клуб  може, у складу са законом, издавати свој лист, периодичне публикације, билтене и монографије, и остале писане или електронске садржаје, којима се афирмишу циљеви, задаци и резултати рада Клуба.
Информације за јавност о раду Клуба и његових органа и радних тела, у оквиру својих надлежности утврђених овим Статутом, могу давати председник и заменик председника Извршног одбора Клуба.

ЈАВНА ОБЕЛЕЖЈА И ДАН КЛУБА

Члан 34.

Клуб има јавна  обележја и  Дан  Клуба.
Јавна обележја су: знак, печат и штамбиљ.
Знак Клуба је испис назива Клуба овалног облика са стилизовано приказаном локомотивом и планином Ртањ.
Печат Клуба је округлог облика пречника 35 мм, на коме по ободу пише „Клуб љубитеља тимочких пруга“, са, у средини, стилизовано приказаном локомотивом и планином Ртањ.

Штамбиљ је правоугаоног облика величине 50 x 23 мм са, унутар стилизованим приказом планине Ртањ, местом за деловодни број, датум и адресом Клуба и, ван стилизације, називом Клуба.

Дан Клуба је 10. април.

Члан 35.

Извршни одбор прописује Правилником начин употребе и коришћења знака, печата и штамбиља, и утврђује начин обележавања Дана Клуба.

ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА

Члан 36.

Извори финансирања су:
• буџетска средства,
• чланарина
• донације организација и предузећа и
• спонзорства.

СТРУЧНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

Члан 37.

Обављање стручно-административних послова врши Секретар Клуба.
Секретар може, а не мора бити члан Извршног одбора.
Финансијске послове врши благајник  Клуба.
За време одсутности секретара замењује га лице које одреди Извршни одбор.
Мандат секретара и благајника траје четири године, с тим што могу бити бирани више мандата.
Рад секретарта и благајника може бити новчано награђен, а одлуку о висини доноси Извршни одбор.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 38.

Иницијативу за измену допуну Статута може дати:
• Извршни одбор и
• чланови као појединци

Иницијатива за измену и допуну Статута дата од чланова као појединца доставља се у писаном облику, Извршном одбору. Ако извршни одбор прихвати иницијативу за измену и допуну Статута, покреће поступак за промену Статута, а ако нађе да не постоје разлози за то, одбацује иницијативу и о томе, у писаном облику, обавештава даваоца иницијативе.

ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

Члан 39.

Клуб може престати са радом ако се стекну услови који онемогућавају остваривање циљева и задатака и ако се за престанак рада изјасни најмање три четвртине чланова Скупштине клуба.

Члан 40.

Скупштина Клуба ће покренути иницијативу за престанак рада  и то:

• ако нема материјално-финансијских услова за рад,
• ако нема одговорајућих просторија за рад,
• ако се број чланова смањи до те мере да је нацелисходно постојање Клуба и
• ако је законским прописима онемогућен рад Клуба.

Члан 41.

По престанку рада, имовина клуба преноси се на Народни музеј Зајечара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

На сва питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе закона.
Тумачење овог Статута и аката органа Клуба даје Извршни одбор.
Измене и допуне овог Статута врше се одлуком Скупштине, која се доноси већином  гласова од укупног броја представника  у  Скупштини.

Члан 43.

Своје нормативне акте и евиденције, Клуб ће ускладити са одредбама овог Статута у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу.

Члан 44.

Овај Статут ступа на снагуданом доношења,  а примењује се од дана овере  код  надлежног органа.

Члан 45.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи  Статут Клуба, бр. 4/05 од 06. 01.2005.године.

Број___________
25. фебруар 2010. године
З а ј е ч а р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Шрајер