НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1004 Godina XLVIII Beograd, 30. april 2013.
PROČITANO PUTA.

НЕДОСТАТАК ЉУДСТВА НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ ЗАЈЕЧАРСКОГ ЗОП-а
Пругу нема ко да пази

Чвор Зајечар годинама је већ на маргини железничких дешавања, по много показатеља, Акције које су пругом ишле у прилог овдашњим привредницима, становништву и железничарима на крају углавном су ранжирали политичари. Списак великих потреба на српским пругама увек је почињао из неких других места, а струка, остварени и потенцијални приходи нису били довољни аргументи да се на железничкој мапи овдашње пруге и обоје онако како је неопходно.
Бригу о пругама у источној Србији и како се на њима ради, најбоље илуструје број радника који је одржавају. На мањак радника, посебно, али не само у ЗОП-у, руководство зајечарског чвора годинама скреће пажњу, али је ово увек било место где се чекају неки бољи дани. Ништа није другачије ни када се чекају значајније интервенције, набавка прагова или нека друга подршка овим људима који све раде, како кажу - “на мишиће“. Последњи озбиљнији знак да држава и на ову пругу заиста рачуна, након набавке швеђанки био је долазак једне нове дизел-моторне гарнитуре на „нишку пругу“.
Међутим, оно што много више ,,боли“ је стање пруге, јер је овде теретни саобраћај приоритет који далеко надмашује тренутно стање железничке инфраструктуре, као основне подршке. Брзина тешких возова је највећим делом пруге сведена на минимум, а о томе како се одржава, најилустративније говоре бројеви радника који су тренутно за то задужени.
Пружну деоницу ка Бору, дугу 36 километара, чине свега шест од 11 систематизованих радника, а када смо о овоме разговарали са шефом сек ције за инфраструктуру Зораном Димчићем, на послу их је било пет. Одмори и боловања су, такође, нешто на шта се мора рачунати. У пружној деоници Неготин је стање најалармантније, јер о 45 километара пруге треба по систематизацији да брине десет пру жних радника, попуњено је свега пет радних места, а у време наше посете их је на послу било двоје. На пружној деоници Мајданпек, са пругом исте дужине, од шест систематизованих и, исто толико попуњених радних места, на послу су била свега три пружна радника. Пружна деоница Матејевац „покрива“ 46 километара пруге Зајечар-Ниш, а чини је 11 радника, један више од систематизацијом предвиђеног броја. Тога дана радило их је осам. У километар краћој деоници Књажевац на истој прузи, систематизовано је 11 радних места, попуњено девет, колико их и у оквиру пружне деонице Зајечар води бригу о прузи исте дужине, с тим што овде ради свих 11 радника. Поред ових бројева, оно што је важно, а што се из њих не види су старосна структура и здравствено стање људи који чине ове службе. А од њих се очекује сечење шибља на отво реној прузи, отварање видика, чишћење канала и канала поред путних прелаза због бујичних токова, кавање нестабилних косина, одржавање пропуста, све прилично тешки физички послови.
Проблем су и чувари пруге, у Неготину од четири места два су попуњена, а тога дана ни на једног од њих није могло да се рачуна, у Бору је од пет систематизованих радних места четири попуњено, Мајданпек има само једног по систематизацији, Зајечар пет систематизованих а три попуњена радна места, у Књажевцу на шест места располажу са четири радника, док их је у Матајевцу пет. На послу их је тога дана било у три деонице по двојица, а две су имале само једног чувара пруге.
Два путна прелаза, у Матејевцу и Зајечару, такође, изискују радну снагу, а у организационој целини за одржавање пруге су немоћни када је решавање проблема кадрова у питању. Оно што их забрињава је чињеница да је на много места брзина возова сведена на најмању могућу, после које по правилницима следи обустава саобраћаја. РТБ Бор, Прахово пристраниште, ИХП Прахово, рудник кварцног песка, фабрика прагова и железничке опреме у Сврљигу само су нека имена која говоре о важности стања железничке инфраструктуре на овом подручју.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

NEDOSTATAK LjUDSTVA NAJVEĆI PROBLEM ZAJEČARSKOG ZOP-a
Prugu nema ko da pazi

Čvor Zaječar godinama je već na margini železničkih dešavanja, po mnogo pokazatelјa, Akcije koje su prugom išle u prilog ovdašnjim privrednicima, stanovništvu i železničarima na kraju uglavnom su ranžirali političari. Spisak velikih potreba na srpskim prugama uvek je počinjao iz nekih drugih mesta, a struka, ostvareni i potencijalni prihodi nisu bili dovolјni argumenti da se na železničkoj mapi ovdašnje pruge i oboje onako kako je neophodno.
Brigu o prugama u istočnoj Srbiji i kako se na njima radi, najbo lјe ilustruje broj radnika koji je održavaju. Na manjak radnika, posebno, ali ne samo u ZOP-u, rukovodstvo zaječarskog čvora godinama skreće pažnju, ali je ovo uvek bilo mesto gde se čekaju neki bolјi dani. Ništa nije drugačije ni kada se čekaju značajnije intervencije, nabavka pragova ili neka druga podrška ovim lјudima koji sve rade, kako kažu - “na mišiće“. Poslednji ozbilјniji znak da država i na ovu prugu zaista računa, nakon nabavke šveđanki bio je dolazak jedne nove dizel-motorne garniture na „nišku prugu“.
Međutim, ono što mnogo više ,,boli“ je stanje pruge, jer je ovde teretni saobraćaj prioritet koji daleko nadmašuje trenutno stanje železničke infrastrukture, kao osnovne podrške. Brzina teških vozova je najvećim delom pruge svedena na minimum, a o tome kako se održava, najilustrativnije govore brojevi radnika koji su trenutno za to zaduženi.
Pružnu deonicu ka Boru, dugu 36 kilometara, čine svega šest od 11 sistematizovanih radnika, a kada smo o ovome razgovarali sa šefom sek cije za infrastrukturu Zoranom Dimčićem, na poslu ih je bilo pet. Odmori i bolovanja su, takođe, nešto na šta se mora računati. U pružnoj deonici Negotin je stanje najalarmantnije, jer o 45 kilometara pruge treba po sistematizaciji da brine deset pru žnih radnika, popunjeno je svega pet radnih mesta, a u vreme naše posete ih je na poslu bilo dvoje. Na pružnoj deonici Majdanpek, sa prugom iste dužine, od šest sistematizovanih i, isto toliko popunjenih radnih mesta, na poslu su bila svega tri pružna radnika. Pružna deonica Matejevac „pokriva“ 46 kilometara pruge Zaječar-Niš, a čini je 11 radnika, jedan više od sistematizacijom predviđenog broja. Toga dana radilo ih je osam. U kilometar kraćoj deonici Knjaževac na istoj pruzi, sistematizovano je 11 radnih mesta, popunjeno devet, koliko ih i u okviru pružne deonice Zaječar vodi brigu o pruzi iste dužine, s tim što ovde radi svih 11 radnika. Pored ovih brojeva, ono što je važno, a što se iz njih ne vidi su starosna struktura i zdravstveno stanje lјudi koji čine ove službe. A od njih se očekuje sečenje šiblјa na otvo renoj pruzi, otvaranje vidika, čišćenje kanala i kanala pored putnih prelaza zbog bujičnih tokova, kavanje nestabilnih kosina, održavanje propusta, sve prilično teški fizički poslovi.
Problem su i čuvari pruge, u Negotinu od četiri mesta dva su popunjena, a toga dana ni na jednog od njih nije moglo da se računa, u Boru je od pet sistematizovanih radnih mesta četiri popunjeno, Majdanpek ima samo jednog po sistematizaciji, Zaječar pet sistematizovanih a tri popunjena radna mesta, u Knjaževcu na šest mesta raspolažu sa četiri radnika, dok ih je u Matajevcu pet. Na poslu ih je toga dana bilo u tri deonice po dvojica, a dve su imale samo jednog čuvara pruge.
Dva putna prelaza, u Matejevcu i Zaječaru, takođe, iziskuju radnu snagu, a u organizacionoj celini za održavanje pruge su nemoćni kada je rešavanje problema kadrova u pitanju. Ono što ih zabrinjava je činjenica da je na mnogo mesta brzina vozova svedena na najmanju moguću, posle koje po pravilnicima sledi obustava saobraćaja. RTB Bor, Prahovo pristranište, IHP Prahovo, rudnik kvarcnog peska, fabrika pragova i železničke opreme u Svrlјigu samo su neka imena koja govore o važnosti stanja železničke infrastrukture na ovom području.

 

 

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.