НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1008 Godina XLVIII Beograd, 30. jun 2013.
PROČITANO PUTA.

НАКОН ДВЕ ГОДИНЕ ВОЗ ПОНОВО САОБРАЋА НА РЕЛАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР-ПОЖАРЕВАЦ
Успостављена веза са Београдом
• Након набавке нових возова у саобраћај ће бити  укључена још два путничка воза • Воз од великог значаја за грађане овог региона

„Железнице Србије“ су 18. јула увеле у редован путнички саобраћај дизел-моторни воз серије 710, који ће саобраћати између Зајечара и Пожаревца и на тај начин омогућити путницима из овог региона железничку везу до Београда.
Генерални директор „Железница Србије“ Драгољуб Симоновић поручио је приликом обиласка железничке станице у Зајечару да железница није заборавила тај крај који је последњих двадесетак година био у потпуности запостављен.

-„За железницу овај воз не значи много, али је он од великог значаја за грађане овог региона. Након нешто више од две године, на релацији Зајечар - Пожаревац - Београд поново је успостављен железнички саобраћај, а након набавке нових возова, укључићемо у саобраћај још два путничка воза како бисмо побољшали везе у унутрашњем саобраћају. Убудуће се мора заборавити на отказивања возова, а сигурност, безбедност, уредност, редовитост и поузданост железничког саобраћаја су императив на основу кога морамо градити и вратити поверење наших путника“, истакао је генерални директор српских железница.
Додао је и да је забележено незнатно повећање обима превоза из Зајечара.
-Одавде се годишње превезе око 700.000 тона робе. У првих пет месеци ове године, обим превоза повећан је за 1,8 посто у односу на исти период прошле године. То значи да радимо боље, али не и онолико колико бисмо могли. Разлог немогућности већег повећања обима посла, како превоза робе, тако и путника, су старост пруга и недостатак возних средстава, навео је Симоновић и изразио оптимизам у погледу перспективе железничког превоза на том делу пруге.

-Тачно је да воз од Зајечара до Београда путује осам сати, али је цена карте дупло јефтинија у односу на аутобуску. На нама је да на овој пружној релацији што пре омогућимо стандардну брзину воза. Железница очекује бољу сарадњу са локалном самоуправом ради побољшања квалитета железничког транспорта, рекао је Симоновић и истакао да овдашња власт до сада није показала довољно интересовања. Морамо имати добру комуникацију како бисмо изашли у сусрет потребама путника. Сугестије ћемо прихватати и кориговати превоз у складу са могућностима и потребама корисника услуга, најавио је Симоновић.
Дизел-моторна гарнитура ће, иначе, по реду вожње из Зајечара полазити у 23.01 сати, и преко станица Вражогрнац, Бор, Мајданпек и Раброво-Клење стизати у Пожаревац у 3.55 сати, одакле ће путници другим возом у 04.30 сати моћи да крену за Београд, где по реду вожње стижу у 6.59 сати.
Воз ће из Пожаревца у повратку полазити у 10.20 сати и у Зајечар стизати по реду вожње у 15.16 сати. Путници из Београда моћи ће да крену у 7.35 сати, да би стигли у Пожаревац у 10.04 и одатле у 10.20 сати дизел-моторним возом наставили за Зајечар.

Профитабилне чворне организације

На састанку је речено да Зајечар има потенцијалне комитенте које треба привући и изаћи им у сусрет, а још више развити сарадњу са РТБ Бор који је трећи купац на српским пругама.
Разматрана је и могућност реконструкције индустријских колосека сопственим капацитетима што би свакако било од великог значаја за повећање обима посла.
Шефовима секција је наложено да припреме предлог профитабилне чворне организације како би се смањили трошкови, а повећао приход.

Има пуно простора за штедњу

Симоновић је са сарадницима обишао станицу Грљан и том приликом разговарао са путницима и машинским особљем.
Пословодство је обишло зајечарску станицу и Секцију за вучу возова, Депо за оправку возних средстава, Секцију за превоз робе и Секцију за ТКС.
Генерални директор је рекао да се од запослених тражи да савесно обављају свој посао, носе униформе и буду љубазни према корисницима железничких услуга.
На састанку у Организационој целини за саобраћајне послове говорио је о тешкој ситуацији у предузећу, посебно од како је Влада смањила субвенцију за „Железнице Србије“. Предочио је колико је важно да се одржи поверење путника и комитената, а све ради повећања прихода.
-Затекли смо железницу у потпуно разбијеном стању, како финансијском, тако у економском и организационом. На нама је да вратимо стари сјај железнице, онакав какав памте стари железничари, казао је Симоновић.
-Још имамо стара возна средства и инфраструктуру, а на инжењерима и менаџменту је да се ухвате у коштац са новом технологијом која ће стићи са новим возним средствима и реконструкцијом инфраструктуре. Увели смо штедњу на железници, али и даље има много простора за уштеде. Увођење антикризних мера неће утицати на плате извршног особља, тврди генерални директор.
Од првог јануара наредне године, од када ће српске железнице пословати по новом ораганизационом моделу мораћемо да сами зарадимо плате, јер се оне неће субвенционисати, а до тада треба изнаћи начин како да то постигнемо, рекао је Симоновић.

Татјана Младеновић

 

LATINIČNI TEKST

NAKON DVE GODINE VOZ PONOVO SAOBRAĆA NA RELACIJI ZAJEČAR-POŽAREVAC
Uspostavlјena veza sa Beogradom
• Nakon nabavke novih vozova u saobraćaj će biti  uklјučena još dva putnička voza • Voz od velikog značaja za građane ovog regiona

„Železnice Srbije“ su 18. jula uvele u redovan putnički saobraćaj dizel-motorni voz serije 710, koji će saobraćati između Zaječara i Požarevca i na taj način omogućiti putnicima iz ovog regiona železničku vezu do Beograda.
Generalni direktor „Železnica Srbije“ Dragolјub Simonović poručio je prilikom obilaska železničke stanice u Zaječaru da železnica nije zaboravila taj kraj koji je poslednjih dvadesetak godina bio u potpunosti zapostavlјen.

-„Za železnicu ovaj voz ne znači mnogo, ali je on od velikog značaja za građane ovog regiona. Nakon nešto više od dve godine, na relaciji Zaječar - Požarevac - Beograd ponovo je uspostavlјen železnički saobraćaj, a nakon nabavke novih vozova, uklјučićemo u saobraćaj još dva putnička voza kako bismo pobolјšali veze u unutrašnjem saobraćaju. Ubuduće se mora zaboraviti na otkazivanja vozova, a sigurnost, bezbednost, urednost, redovitost i pouzdanost železničkog saobraćaja su imperativ na osnovu koga moramo graditi i vratiti poverenje naših putnika“, istakao je generalni direktor srpskih železnica.
Dodao je i da je zabeleženo neznatno povećanje obima prevoza iz Zaječara.
-Odavde se godišnje preveze oko 700.000 tona robe. U prvih pet meseci ove godine, obim prevoza povećan je za 1,8 posto u odnosu na isti period prošle godine. To znači da radimo bolјe, ali ne i onoliko koliko bismo mogli. Razlog nemogućnosti većeg povećanja obima posla, kako prevoza robe, tako i putnika, su starost pruga i nedostatak voznih sredstava, naveo je Simonović i izrazio optimizam u pogledu perspektive železničkog prevoza na tom delu pruge.


-Tačno je da voz od Zaječara do Beograda putuje osam sati, ali je cena karte duplo jeftinija u odnosu na autobusku. Na nama je da na ovoj pružnoj relaciji što pre omogućimo standardnu brzinu voza. Železnica očekuje bolјu saradnju sa lokalnom samoupravom radi pobolјšanja kvaliteta železničkog transporta, rekao je Simonović i istakao da ovdašnja vlast do sada nije pokazala dovolјno interesovanja. Moramo imati dobru komunikaciju kako bismo izašli u susret potrebama putnika. Sugestije ćemo prihvatati i korigovati prevoz u skladu sa mogućnostima i potrebama korisnika usluga, najavio je Simonović.
Dizel-motorna garnitura će, inače, po redu vožnje iz Zaječara polaziti u 23.01 sati, i preko stanica Vražogrnac, Bor, Majdanpek i Rabrovo-Klenje stizati u Požarevac u 3.55 sati, odakle će putnici drugim vozom u 04.30 sati moći da krenu za Beograd, gde po redu vožnje stižu u 6.59 sati.
Voz će iz Požarevca u povratku polaziti u 10.20 sati i u Zaječar stizati po redu vožnje u 15.16 sati. Putnici iz Beograda moći će da krenu u 7.35 sati, da bi stigli u Požarevac u 10.04 i odatle u 10.20 sati dizel-motornim vozom nastavili za Zaječar.

Profitabilne čvorne organizacije

Na sastanku je rečeno da Zaječar ima potencijalne komitente koje treba privući i izaći im u susret, a još više razviti saradnju sa RTB Bor koji je treći kupac na srpskim prugama.
Razmatrana je i mogućnost rekonstrukcije industrijskih koloseka sopstvenim kapacitetima što bi svakako bilo od velikog značaja za povećanje obima posla.
Šefovima sekcija je naloženo da pripreme predlog profitabilne čvorne organizacije kako bi se smanjili troškovi, a povećao prihod.


Ima puno prostora za štednju

Simonović je sa saradnicima obišao stanicu Grlјan i tom prilikom razgovarao sa putnicima i mašinskim osoblјem.
Poslovodstvo je obišlo zaječarsku stanicu i Sekciju za vuču vozova, Depo za opravku voznih sredstava, Sekciju za prevoz robe i Sekciju za TKS.
Generalni direktor je rekao da se od zaposlenih traži da savesno obavlјaju svoj posao, nose uniforme i budu lјubazni prema korisnicima železničkih usluga.
Na sastanku u Organizacionoj celini za saobraćajne poslove govorio je o teškoj situaciji u preduzeću, posebno od kako je Vlada smanjila subvenciju za „Železnice Srbije“. Predočio je koliko je važno da se održi poverenje putnika i komitenata, a sve radi povećanja prihoda.
-Zatekli smo železnicu u potpuno razbijenom stanju, kako finansijskom, tako u ekonomskom i organizacionom. Na nama je da vratimo stari sjaj železnice, onakav kakav pamte stari železničari, kazao je Simonović.
-Još imamo stara vozna sredstva i infrastrukturu, a na inženjerima i menadžmentu je da se uhvate u koštac sa novom tehnologijom koja će stići sa novim voznim sredstvima i rekonstrukcijom infrastrukture. Uveli smo štednju na železnici, ali i dalјe ima mnogo prostora za uštede. Uvođenje antikriznih mera neće uticati na plate izvršnog osoblјa, tvrdi generalni direktor.
Od prvog januara naredne godine, od kada će srpske železnice poslovati po novom oraganizacionom modelu moraćemo da sami zaradimo plate, jer se one neće subvencionisati, a do tada treba iznaći način kako da to postignemo, rekao je Simonović.

Tatjana MladenovićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari

Trenutno nema komentara.

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.