НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1055 Godina L Beograd, 27. jul 2015.
PROČITANO PUTA.

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БОР

Станица без саобраћајне службе

Од првих дана јуна железничка станица Бор је стајалиште. У објекту од око 2200 квадратних метара од железничара су остали само радници Секције за превоз путника, који дању продају карте путницима ка Зајечару и Мајданпеку.

- Овим затварањем на месец дана је настављена пракса затварања железничких станица због недостатка особља и то затварањем једне од највећих на подручју нашег чвора , каже шеф Секције за инфраструктуру чвора Зајечар Бојан Динић.

Иако то из саобраћајних разлога може да буде разумљиво, јер је станица Бор на само три километра од станице Бор-теретна, велики проблем је заправо чување станице . Питање чувања станице није решено , тренутно се из Зајечара шаљу људи без здравствене групе да чувају објекат , али и њих нема много.

Станица Бор је за наше услове импозантан објекат , а лоцирана је непосредно испред тунела дугог око два километра који иде испод града , који је већ дуго, као и сама станица , предмет интересовања крадљиваца свега што може да буде секундарна сировина. И као поседнут објекат је остао скоро без целог бакарног крова, а покушавало се са отуђењем каблова из тунела и у току дана , док је у канцеларији на перону био сам отправник возова. Робна благајна закључана је већ дуже време.

Иако путници нису значајно оштећени , укидање отправника возова у Бору изазвало је велико интересовање медија и локалне заједнице. Купују се карте на благајни која и даље ради преко дана , а за ноћне возове се карте продаЈу у возу. Једино ново је што путници не могу да добију карте од отправника возова , како је то било до јуна.

Претходно је , такође , због недостака извршилаца , а по одобрењу сектора , затворена и станица Влаоле , за коју из саобраћајне службе кажу да је неопходно потребна због укрштавања возова. И ова , недостатком људи изнуђена мера , на месец дана у време годишњих одмора , а без нових радника , тешко да ће потрајати само толико , сумњичави су тимочки железничари. Што се једном затвори , тешко се поново отвара , кажу поучени искуством и подсећају да је обим посла огроман за овај број радника , јер ниједан нови саобраћајно-транспортни радник није дошао на ове пруге још од 1996. године.

-Неко време нишко особље опслужује индустријски колосек МИН-а у Сврљигу , јер нема ко. Железничари из Бора су упућени у друге станице , али то је тек кап у мору. Није боље ни у другим станицама , велика количина киселине се превози овог месеца , у веома тешким условима , нема локомотива , ограничења у раду станица су свакодневна , много их је затворених , маневрско особље немамо. Прахово Пристаниште поново изискује радну снагу због повећања обима посла , али и Прахово не ради свакодневно истим интензитетом. А прописи не дозвољавају и напросто није могуће да се раднику одреди алтернативно радно место. Буквално се сналазимо из дана у дан , каже Динић.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

ŽELEZNIČKA STANICA BOR

Stanica bez saobraćajne službe

Od prvih dana juna železnička stanica Bor je stajalište. U objektu od oko 2200 kvadratnih metara od železničara su ostali samo radnici Sekcije za prevoz putnika, koji danju prodaju karte putnicima ka Zaječaru i Majdanpeku.

- Ovim zatvaranjem na mesec dana je nastavlјena praksa zatvaranja železničkih stanica zbog nedostatka osoblјa i to zatvaranjem jedne od najvećih na području našeg čvora , kaže šef Sekcije za infrastrukturu čvora Zaječar Bojan Dinić.

Iako to iz saobraćajnih razloga može da bude razumlјivo, jer je stanica Bor na samo tri kilometra od stanice Bor-teretna, veliki problem je zapravo čuvanje stanice . Pitanje čuvanja stanice nije rešeno , trenutno se iz Zaječara šalјu lјudi bez zdravstvene grupe da čuvaju objekat , ali i njih nema mnogo.

Stanica Bor je za naše uslove impozantan objekat , a locirana je neposredno ispred tunela dugog oko dva kilometra koji ide ispod grada , koji je već dugo, kao i sama stanica , predmet interesovanja kradlјivaca svega što može da bude sekundarna sirovina. I kao posednut objekat je ostao skoro bez celog bakarnog krova, a pokušavalo se sa otuđenjem kablova iz tunela i u toku dana , dok je u kancelariji na peronu bio sam otpravnik vozova. Robna blagajna zaklјučana je već duže vreme.

Iako putnici nisu značajno oštećeni , ukidanje otpravnika vozova u Boru izazvalo je veliko interesovanje medija i lokalne zajednice. Kupuju se karte na blagajni koja i dalјe radi preko dana , a za noćne vozove se karte prodaJu u vozu. Jedino novo je što putnici ne mogu da dobiju karte od otpravnika vozova , kako je to bilo do juna.

Prethodno je , takođe , zbog nedostaka izvršilaca , a po odobrenju sektora , zatvorena i stanica Vlaole , za koju iz saobraćajne službe kažu da je neophodno potrebna zbog ukrštavanja vozova. I ova , nedostatkom lјudi iznuđena mera , na mesec dana u vreme godišnjih odmora , a bez novih radnika , teško da će potrajati samo toliko , sumnjičavi su timočki železničari. Što se jednom zatvori , teško se ponovo otvara , kažu poučeni iskustvom i podsećaju da je obim posla ogroman za ovaj broj radnika , jer nijedan novi saobraćajno-transportni radnik nije došao na ove pruge još od 1996. godine.

-Neko vreme niško osoblјe opslužuje industrijski kolosek MIN-a u Svrlјigu , jer nema ko. Železničari iz Bora su upućeni u druge stanice , ali to je tek kap u moru. Nije bolјe ni u drugim stanicama , velika količina kiseline se prevozi ovog meseca , u veoma teškim uslovima , nema lokomotiva , ograničenja u radu stanica su svakodnevna , mnogo ih je zatvorenih , manevrsko osoblјe nemamo. Prahovo Pristanište ponovo iziskuje radnu snagu zbog povećanja obima posla , ali i Prahovo ne radi svakodnevno istim intenzitetom. A propisi ne dozvolјavaju i naprosto nije moguće da se radniku odredi alternativno radno mesto. Bukvalno se snalazimo iz dana u dan , kaže Dinić.

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari (2)

Nalazite se na: Stanica bez saobraćajne službe
Gravatar
Karlo Polak kaže...
Тимочка крајина је толико одаљена од економски јаких центара потрошње, да је једини начин да буде конкурентна јефтин транспорт заснован на железници и транспорту Дунавом. Зиме са високим снеговима који се дуго задржавају су додатан разлог за железницу.

Није Тимочка крајина, али је прича иста. Једна моја сарадница на пракси која је пред пензијом, је из Томашевца у Банату. У грађевинску школу у Београд је путовала шинобусом, захваљујући истој дошла до добро плаћеног посла који обавља савесно. Последњих 20 година је Томашевац имао само шинобус који више не иде него што иде, свега два поласка аутобуса, и то само ка Зрењанину само радним даном. Она се давно удала и не живи у Томашевцу, али како данас да се школују деца из Томашевца? Како син да доведе старој мајци снаху у кућу из другог места, и да пита она где си ме ово довео? Железница је много више од јефтиног превоза за индустрију, шумартво, рударство, пољопривреду.

9th March 2016 10:17am
Gravatar
Petar kaže...
Odličan tekst, ali je povod tužan. Retko gde je, kao u slučaju ove pruge, RTB Bor, izgradio savremenu prugu sa velikim brojem savremenih objekata, impozantnim mostovima (Kriveljski most) i tunelima, modernim objektima i sve to predali železnici bez nadoknade. I evo, sada, posle 43 godine (pruga Majdanpek-Bor predata je u javni saobraćaj 1972. godine) železnica (čitaj država) zahvaljuje na ovaj način ...
21st September 2015 8:02pm
Stranica 1 od 1

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom: 123
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.