НА ЗАЈЕЧАРСКИМ ПРУГАМА
 
Broj 1005 Godina XLVIII Beograd, 15. maj 2013.
PROČITANO PUTA.

• „ПРУГА“ НА ПРУЗИ • „ПРУГА“ НА ПРУЗИ • „ПРУГА“ НА ПРУЗИ • „ПРУГА“ НА ПРУЗИ • „ПРУГА“ НА ПРУЗИ •

РТБ БОР и њихови возови

Мала железница огромне вредности

Тамо где се завршава железничка станица Бор теретна почиње индустријски колосек Рударско-топионичарског басена Бор. Фабричка пруга, данас дуга 15 километара, у ствари је комплетна минижелезница. У оно што сви знају уверили смо се и ми, као гости са ове друге стране исте пруге. Овакав посао без возова једноставно није могуће замислити. Импозантном реченицом „Долазимо локомотовом по вас“, отпочео је дуго договарани сусрет.
Десетак минута по најави, у железннчку станнцу Бор теретна ушла је локомотива, непозната на српским пругама. Са ње је према нама пошао домаћин, седокоси Градимир Младеновић, руководилац железничког транспорта у РТБ Бор. Најавио нам је да ћемо видети довољно тога да пренесемо железничарима Србије, али и свим заљубљеницима у железницу, причу о шинском транспорту као сегменту привреде, онаквом каквим га мало људи познаје у пракси. Захваљујући пре свега изузетној сарадњи железничара станице Бор теретна и руководства зајечарског чвора, успели смо да се упишемо у тај веома кратак списак, али и да у њега уврстимо и све читаоце „Пруге“.
Дизел-електромоторна локомотива, произведена у Француској 1959. годнне, вожена снгурном руком двадесеттрогодншњег машиновође Милоша Павловића уз писак сирене, другачији од оних на које смо навикли, полази ка блоку један железнице РТБ-а Бор. Ту се заустављамо. Испод нас је једна „стара“ вага и друга нова, дигитална, преко које пруга води на трећи и четврти колосек станице Бор-теретна. Колосек преко „нове ваге“ води на седми, осми и девети колосек, који нису у ексилоатацији због стања пруге у станици. Због овога се и та вага користи изузетно, само за мерење, после чега се воз враћа на скретницу унутар РТБ-а, да би преко старе ваге ушао у станицу. А мери се, кажу, све.
Почетак фабричке пруге, сада дуге 15 километара, на колико је сведена дужина употребљивих колосека, са некадашњих 24, одаје да се није улагало у железничку инфраструктуру. Како је престајала потреба за одређеним деоннцама, оне су остављане, па је један добар део већ затрпан.
-Када сам као млад отправник возова дошао овде, те 1974. године на железници РТБ-а било нас је 150 људи, више од тридесет радника било је ангажовано у једној смени. Сада нас има укупно 38, свнх неопходннх железничких занимања за безбедно и ефикасно одвијање овог дела посла у овом обиму, прича наш домаћин са 28 годнна рада на пословима отправника возова у РТБ- у. Службу сада чине маневристи, отправници возова, прегледачи кола и машиновође. Сви, у складу са прописима, полажу стручне испиге и на железници. То је предуслов и за укључивање у послове у станици Бор теретна, пре свега када се ради станична маневра, каже Градимир Младеновнћ, руководилац железничког транспорта у РТБ Бор и истиче добру сарадњу железничара РТБ и станице Бор-теретна. Владимир Ђорђевић, помоћник шефа ОЦ за СП железничког чвора Зајечар каже да у интересу ефикаснијег одвијања саобраћаја у станици не ретко на локомотиве комбината рачунају као на своје, али и људи из РТБ- а знају да у сарадницима из локалне станице и у комплетном АД „Железннце Србије“ имају „продужену руку“, кад год то затреба.

Поред фабрике сумпорне киселине, пролазимо и крај погона топионице, где остављамо локомотиву да у топноницу оде по терет какав се у Србији само овде може видети, а ми пешице настављамо ка месту где се врела маса одлаже, које се овде зове планир шљаке. Увоз и извоз течне шљаке са пламене пећи на планир шљаке посао је који се једноставно једино на овај начин може обављати. Веома брзо на део колосека крај дубоког понора, на делу где још трепери врео ваздух од претходног истовара, стиже воз са два вагона које чине специјалне посуде у којима се вози врела маса температуре више од 1300 степени. Призор када је укључен електромотор задужен за извртање посуде са врелом масом је такав да на десетак метара одатле у тренутку кроз главу прође помисао: „Да ли ће човек и апарат издржати?“ Неколико тренутака вулкана који се исипа из воза и тече низбрдицом „обични смртници“ памте вероватно читав живот. Шест „купола“, од којих су три осавремењене тако да се њима рукује електромотором, смењују се на овом месту, вучене неком од шест локомотива, колико их је тренутно у експлоатацији.
Истовремено се на другој страни извозе две платформе чистог бакра од око сто тона. Овим, вероватно најскупљим возом овакве врсте, крећемо ка излазу из РТБ-а. Комплетан железнички саобраћај унутар РТБ-а се регулише моторолама. Целим послом руководи шеф Градимир Младеновнћ. Осим исклнзнућа, најчешће зими, ванредних догађаја није било. Локомотивом и овај пут управља млади Милош, овде још по уговору, али се нада да ће његов статус врло брзо бити другачији.
-Ти момци су будућност овог дела посла у РТБ- у, с поносом каже наш домаћин који ће за годину дана у заслужену пензију. Заједно са маневристом, који ради и посао скретннчара силазимо са локомотиве и пут ка станици Бор-теретна настављамо пешачећи пругом, док локомотива веома вредан терет одвози ка хали из које ће за три седмице бити извежен бакар чистоће 99,99 одсто.

 

Сарадња

Пример сарадње „Железнице Србије“ и РТБ Бор је и 25 вагон-цистерни серије Г, која су недостајала за потребе борског гиганта, па је проблем решен тако што је комбинат финасирао поправку ових кола која се сада користе за превоз концентрата нзмеђу Мајданпека и Бора.

АУТОР ТЕКСТА
Жарко Ристић


LATINIČNI TEKST

NA PRUZI • „PRUGA“ NA PRUZI • „PRUGA“ NA PRUZI • „PRUGA“ NA PRUZI • „PRUGA“ NA PRUZI •

RTB BOR i njihovi vozovi

Mala železnica ogromne vrednosti

Tamo gde se završava železnička stanica Bor teretna počinje industrijski kolosek Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Fabrička pruga, danas duga 15 kilometara, u stvari je kompletna miniželeznica. U ono što svi znaju uverili smo se i mi, kao gosti sa ove druge strane iste pruge. Ovakav posao bez vozova jednostavno nije moguće zamisliti. Impozantnom rečenicom „Dolazimo lokomotovom po vas“, otpočeo je dugo dogovarani susret.
Desetak minuta po najavi, u železnnčku stanncu Bor teretna ušla je lokomotiva, nepoznata na srpskim prugama. Sa nje je prema nama pošao domaćin, sedokosi Gradimir Mladenović, rukovodilac železničkog transporta u RTB Bor. Najavio nam je da ćemo videti dovolјno toga da prenesemo železničarima Srbije, ali i svim zalјublјenicima u železnicu, priču o šinskom transportu kao segmentu privrede, onakvom kakvim ga malo lјudi poznaje u praksi. Zahvalјujući pre svega izuzetnoj saradnji železničara stanice Bor teretna i rukovodstva zaječarskog čvora, uspeli smo da se upišemo u taj veoma kratak spisak, ali i da u njega uvrstimo i sve čitaoce „Pruge“.
Dizel-elektromotorna lokomotiva, proizvedena u Francuskoj 1959. godnne, vožena sngurnom rukom dvadesettrogodnšnjeg mašinovođe Miloša Pavlovića uz pisak sirene, drugačiji od onih na koje smo navikli, polazi ka bloku jedan železnice RTB-a Bor. Tu se zaustavlјamo. Ispod nas je jedna „stara“ vaga i druga nova, digitalna, preko koje pruga vodi na treći i četvrti kolosek stanice Bor-teretna. Kolosek preko „nove vage“ vodi na sedmi, osmi i deveti kolosek, koji nisu u eksiloataciji zbog stanja pruge u stanici. Zbog ovoga se i ta vaga koristi izuzetno, samo za merenje, posle čega se voz vraća na skretnicu unutar RTB-a, da bi preko stare vage ušao u stanicu. A meri se, kažu, sve.
Početak fabričke pruge, sada duge 15 kilometara, na koliko je svedena dužina upotreblјivih koloseka, sa nekadašnjih 24, odaje da se nije ulagalo u železničku infrastrukturu. Kako je prestajala potreba za određenim deonncama, one su ostavlјane, pa je jedan dobar deo već zatrpan.
-Kada sam kao mlad otpravnik vozova došao ovde, te 1974. godine na železnici RTB-a bilo nas je 150 lјudi, više od trideset radnika bilo je angažovano u jednoj smeni. Sada nas ima ukupno 38, svnh neophodnnh železničkih zanimanja za bezbedno i efikasno odvijanje ovog dela posla u ovom obimu, priča naš domaćin sa 28 godnna rada na poslovima otpravnika vozova u RTB- u. Službu sada čine manevristi, otpravnici vozova, pregledači kola i mašinovođe. Svi, u skladu sa propisima, polažu stručne ispige i na železnici. To je preduslov i za uklјučivanje u poslove u stanici Bor teretna, pre svega kada se radi stanična manevra, kaže Gradimir Mladenovnć, rukovodilac železničkog transporta u RTB Bor i ističe dobru saradnju železničara RTB i stanice Bor-teretna. Vladimir Đorđević, pomoćnik šefa OC za SP železničkog čvora Zaječar kaže da u interesu efikasnijeg odvijanja saobraćaja u stanici ne retko na lokomotive kombinata računaju kao na svoje, ali i lјudi iz RTB- a znaju da u saradnicima iz lokalne stanice i u kompletnom AD „Železnnce Srbije“ imaju „produženu ruku“, kad god to zatreba.

Pored fabrike sumporne kiseline, prolazimo i kraj pogona topionice, gde ostavlјamo lokomotivu da u topnonicu ode po teret kakav se u Srbiji samo ovde može videti, a mi pešice nastavlјamo ka mestu gde se vrela masa odlaže, koje se ovde zove planir šlјake. Uvoz i izvoz tečne šlјake sa plamene peći na planir šlјake posao je koji se jednostavno jedino na ovaj način može obavlјati. Veoma brzo na deo koloseka kraj dubokog ponora, na delu gde još treperi vreo vazduh od prethodnog istovara, stiže voz sa dva vagona koje čine specijalne posude u kojima se vozi vrela masa temperature više od 1300 stepeni. Prizor kada je uklјučen elektromotor zadužen za izvrtanje posude sa vrelom masom je takav da na desetak metara odatle u trenutku kroz glavu prođe pomisao: „Da li će čovek i aparat izdržati?“ Nekoliko trenutaka vulkana koji se isipa iz voza i teče nizbrdicom „obični smrtnici“ pamte verovatno čitav život. Šest „kupola“, od kojih su tri osavremenjene tako da se njima rukuje elektromotorom, smenjuju se na ovom mestu, vučene nekom od šest lokomotiva, koliko ih je trenutno u eksploataciji.
Istovremeno se na drugoj strani izvoze dve platforme čistog bakra od oko sto tona. Ovim, verovatno najskuplјim vozom ovakve vrste, krećemo ka izlazu iz RTB-a. Kompletan železnički saobraćaj unutar RTB-a se reguliše motorolama. Celim poslom rukovodi šef Gradimir Mladenovnć. Osim isklnznuća, najčešće zimi, vanrednih događaja nije bilo. Lokomotivom i ovaj put upravlјa mladi Miloš, ovde još po ugovoru, ali se nada da će njegov status vrlo brzo biti drugačiji.
-Ti momci su budućnost ovog dela posla u RTB- u, s ponosom kaže naš domaćin koji će za godinu dana u zasluženu penziju. Zajedno sa manevristom, koji radi i posao skretnnčara silazimo sa lokomotive i put ka stanici Bor-teretna nastavlјamo pešačeći prugom, dok lokomotiva veoma vredan teret odvozi ka hali iz koje će za tri sedmice biti izvežen bakar čistoće 99,99 odsto.

 

Saradnja

Primer saradnje „Železnice Srbije“ i RTB Bor je i 25 vagon-cisterni serije G, koja su nedostajala za potrebe borskog giganta, pa je problem rešen tako što je kombinat finasirao popravku ovih kola koja se sada koriste za prevoz koncentrata nzmeđu Majdanpeka i Bora.

AUTOR TEKSTA
Žarko RistićVAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari (2)

Nalazite se na: RTB BOR i njihovi vozovi
Gravatar
Milan kaže...
Zahvaljujem se autoru teksta, kao jedan od potomaka pružnih radnika unutar RTB-a. Moj je deda svojevremeno radio i penzionisan je kao "rukovaoc manevre kod kantona br.2". Zamolio bih autora teksta da pokuša da pronađe i pošalje mi neku arhivsku fotografiju ( ako postoji) tog čuvenog "kantona broj 2" gde se navodno ukrštalo najviše vozova u toku radnog dana za potrebe RTB-a. Hvala unapred,
Milan K. Bogdanović
3rd March 2015 3:58pm
Gravatar
Alen Ognjen Randjelovic kaže...
Svaka cast , odlicno uradjeno.Vraca mi secanje desetak godina unazad , kada sam radeo u Bor teretnoj.

Jos jednom velika zahvalnost g-dinu Zarku Risticu sto se saglasio da njegove tekstove objavljene u Pruzi , mozemo postaviti i na nas sajt.

31st May 2013 5:31am
Stranica 1 od 1

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom:456
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.