• Извод из услова издавања и коришћења легитимација П-2 и П-4 •
 
Objavljeno: 01.JUL 2013.g.


Због новина које су прописане новим Правилником о превозу железничког особља на пругама „Железнице Србије“ (Правилник 643), који се примењује од 1. јула 2013. године, објављујујемо извод из услова издавања и коришћења:
- легитимација за долазак на посао П-2 и
- легитимација за повлашћену вожњу П-4Легитимација за долазак на посао (П-2)

Легитимација П-2 даје право на бесплатно путовање од места становања запосленог до места рада и натраг за одстојање до 120 км. Важи за 2. разред свих врста возова на релацији која је наведена у легитимацији П-2.

Путовање у 1. разреду сматра се као путовање без возне карте.

Право на легитимацију П-2 имају запослени на ЖС који станују ван места рада и то право стичу даном почетка рада изван места становања.

За добијање легитимације П-2 запослени подноси захтев надлежном руководиоцу организационог дела ЖС уз приложено уверење МУП-а о месту становања или уз копију личне карте (са адресом) уколико уписано место пребивалишта на личној карти није промењено.

За издавање легитимације П-2 потребно је да корисник достави следећу документацију:
-попуњено требовање П-20,
-решење о издавању са тачном релацијом на којој се користи воз.

Преузимање легитимације П- 2 може се остварити у року од месец дана од предаје требовања надлежној служби ЖС.
Приликом преузимања легитимације П-2 потребно је поднети на увид фотокопију решења, личну карту и фотографију величине 3х3,5 цм.

Право на легитимацију П-2 се губи првог дана наредног месеца након што се запослени пресели у место рада.Легитимација за повлашћену вожњу (П-4)

Имаоци права су следећи:

- Носиоци права:

1.Запослени на ЖС.
2.Железнички пензионери којима је својство запосленог на ЖС престало због одласка у старосну пензију под условом да су у часу пензионисања имали најмање 11 година непрекидног рада на ЖС и да им је последње радно место било на ЖС.
3.Запослени док су на добровољном одслужењу војног рока.
4.Железнички пензионери којима је својство запосленог на железници престало ради одласка у инвалидску пензију због повреде на раду или у вези са радом или професионалног оболења, без обзира на године радног стажа на ЖС и то од прве наредне године од године у којој су пензионисани.

- Корисници права:

1.Супружник носиоца права који живи у заједничком домаћинству са носиоцем права.
2.Супружник носиоца права који је погинуо за време рада на ЖС, до поновног ступања у брак, ако је непосредно пре смрти супружника живео у заједничком домаћинству са носиоцем права.
3.Супружник умрлог носиоца права који је имао најмање 11 година непрекидног рада на ЖС пре смрти, ако је непосредно пре смрти живео у заједничком домаћинству са носиоцем права, до поновног ступања у брак.
4.Супружник умрлог железничког пензионера до поновног ступања у брак.
5.Деца, брачна, ванбрачна, усвојена и доведена у брак.
6.Деца умрлог носиоца права, ако уживају породичну пензију носиоца права.

За добијање легитимације П-4 мора се доставити следећа документапија:

Носиоци права:
-уредно попуњено, потписано и оверено требовање П-20.
За железничке пензионере потребно је још и:
-потврда организационог дела ЖС о времену проведеном на раду на ЖС и основ престанка радног односа (најмање 11 година непрекидног рада на „Железници Србије“ непосредно пре пензио- нисања, а за пензионере који су отишли у инвалидску пензију због повреде на раду и у вези са радом и потврда организационог дела да је из тих разлога отишао у инвалидску пензију),
-решење о пензионисању Републичког фонда ПИО и
-последњи извештај о примању пензије (чек или извештај).
Захтев за издавање легитимације П-4 носиоци права подносе на требовању П-20 са потребном документацијом референтима за вантарифске послове.

Корисници права:
-уредно попуњено требовање П-20, потписано и оверено (са подацима за све кориснике) са потребним бројем контролних маркица,
-фотокопија извода из матичне књиге венчаних (оригинал доставити на увид, код издавања нове легитимације П-4 за супружника носиоца права),
-фотокопија извода из матичне књиге рођених (оригинал доставити на увид , код издавања нове легитимације за децу),
-потврда (оригинал) школе или факултета за децу старију од 15 година да се налазе на школовању,
-изјава два сведока оверена у општини за децу која су завршила средњу школу и наставила даље школовање, да нису ожењена односно удата.

Супружник умрлог носиоца права за издавање нове легитимације П-4, уз требовање прилаже:
-доказ да је носилац права имао права на легитимацију П-4 (потврда о радном стажу на ЖС или потврда о повреди на раду ако је смрт наступила као последица те повреде),
-доказ да није поново ступиола у брак и да је живео/ла са носиоцем права (изјава два сведока оверена у општини),
-личну карту на увид.

Супружник умрлог носиоца права (удовац - удовица) код захтева за оверу легитимације П- 4 уз требовање прилаже:
-постојећу легитимацију П-4,
-личну карту на увид,
-доказ да није поново ступио/ла у брак (изјава два сведока оверена у општини).

Приликом подношења захтева за издавање нове легитимације П-4, поред наведене докумептације, потребно је доставити још и:
-за усвојену децу, решење надлежног државног органа о усвојењу,
-за доведену децу, изјаву два сведока оверену у општини,
-за децу умрлог носиоца права, потврду о радном стажу на ЖС или потврда о повреди на раду ако је смрт наступила као последица те повреде, и решење надлежног државног органа о одређивању породичне пензије.

Требовање П-20 се попуњава читко према наведеним рубрикама (изузев рубрика које попуњава надлежна служба).
Неће се примити требовања П-20 која нису читко попуњено и не садрже све потребне податке.

Захтев за издавање легитимације П-4 железнички пензионер подноси на требовању П-20 са потребном документацијом надлежној служби ЖС из које је отишао у пензију.
Контролне маркице се лепе на требовању П-20 само за наведене кориснике.
Фотографија величипе 3х3,5 цм (не старије од 6 месеци) доноси се на благајпу приликом преузимања легитимације П-4 (не прилаже се уз требовање).

Преузимање легитимације П-4:
Легитимације П-4 преузимају се у најближим станицама од места становања које имају путничку благајну опремљену електронским системом за издавање возних исправа, а то су следеће станице:
Алексинац, Бачка Топола, Београд, Бешка, Ваљево, Велика Плана, Врбас, Вршац, Зајечар, Зрењанин, Инђија, Јагодина. Краљево, Лесковац, Младеновац. Ниш, Нова Пазова, Нови Београд, Нови Сад, Паланка, Панчево главна станица, Пожаревац, Пожега, Прибој, Пријепоље, Рума, Сомбор, Сремска Митровица, Сталаћ, Стара Пазова. Суботица, Ужице, Чачак, Шид
Преузимање легитимације П- 4 може се остварити у року од месец дана након предаје требовања надлежној служби ЖС.
Приликом преузимања легитимације П-4 потребно је поднети на увид личну карту и фотографију. Носилац права може преузети легитимације П-4 за своје чланове породице.

Нове легитимације П-4 важе почев од 01.07.2013 године.

Права по основу легитимација П-4

На основу легитимације П-4, остварује се право у току једне календарске године на 6 путовања у 2. разреду са повластицом 90% од редовне возне цене и на два бесплатна путовања у 2. колском разреду у свим врстама возова.
Под путовањем се подразумева вожња у одласку и повратку од полазне до упутне станице. Искоришћене две вожње у једном правцу сматрају се као да је искоришћено једно путовање.
Возне карте по повлашћеној цени могу се, на основу легитимације П-4, купити на благајнама и у возу, за путовања у једном правцу или за путовања у одласку и повратку.

Право на бесплатно путовање се може искористити само са издатом возном картом (бесплатном картом).
Бесплатпа карта за тражену релацију, се на основу легитимације П-4 искључиво издаје на благајнама које су опремљене системом за електронско издавање возних исправа и легитимација.
За превоз са бесплатном картом примењују се услови (рок важења, прекид путовања) одређени Путничком тарифом. У случају да се карта из оправданих разлога не може користити дана за који је издата, дозвољена је једна измена рока важења, стим што се измена мора захтевати у року важења возне карте.

Приликом коптроле возних карата корисник легитимације П- 4 који не поседује повлашћену или бесплатну возну карту, сматра се као путник без возне карте и примењују се општи тарифски прописи.

У случају да се са легитимацијом П-4 оствари више путовања од дозвољеног, корисник плаћа разлику до пуне возне цене за релације за које су издате возне карте. Ово се сматра злоупотребом и поступа се према одредбама члана 15. Правилпика 643.

 

LATINIČNI TEKST


VAŠ KOMENTAR , PREDLOG , SUGESTIJU , NAPOMENU .... NAPIŠITE OVDE

Komentari (6)

Nalazite se na: Izvod iz uslova izdavanja i korišćenja legitimacija P-2 i P-4
Gravatar
jelena kaže...
Do koje godine vazi povlastica p4 za korisnike prava - studente?
1st March 2017 7:28pm
Gravatar
Alen Randjelovic kaže...
Postovana Jelena

Legitimacija P-4 je namenjena samo i iskljucivo za radnike Zeleznice , barem je tako bilo do podele Zeleznice na tri posebne firme. Sada neke od tih firmi imaju privilegiju koriscenja ovih legitimacija a neke ne. Ona nije namenjena , da tako kazem , civilnim licima.

Vi kao student prava ili bilo koji drugi student , imate razne povlastice , ali o njimma moracete da se informisete na nekom od saltera blagajni za prodaju voznih karata u stanicama koje ih jos uvek imaju ( Bor , Negotin , Zajecar , Knjazevac , Nis)

Srdacan pozdrav

1st March 2017 9:26pm
Gravatar
Petar Arandjelović kaže...
Informacija je potpuno tačna, a razlog je vrlo prost i to što menadžment "Infrastrukture železnice Srbije" (za razliku od "Srbija Karga" i "Srbija Voza") nije potpisao ugovor sa "Srbija Vozom". Posledica ovakve "štednje" je ta da su radnici Infrastrukture i penzioneri Infrastrukture degradirani i nakon decenijske tradicije uskraćeni za jedinu beneficiju - pravo na legitimaciju P-4 i FIP. Šta reći ....
8th February 2017 4:08pm
Gravatar
mile kaže...
Otisao sam 27.12.2016.god u penziju kao radnik INFRASTRUKTURE bez prava na P-4 sa 40god.staza da li sad imam kao penzioner pravo na P-4
7th February 2017 8:21pm
Gravatar
Alen Randjelovic kaže...
Postovani g-osn Mile

Pitanje je prosledjeno nadleznima , ocekujemo odgovor.

Srdacan pozdrav i srecna i dugovecna penzija

8th February 2017 7:57am
Gravatar
Alen Randjelovic kaže...
Odgovor: Nema prava na legitimaciju P-4.

Pravilnik 643 koji je na sajtu iz 2013.g. je izmenjen.

Nakon podele preduzeća 10.08.2015.g. donet je novi Pravilnik 643 I isti je objavljen u SG br.34 od 30.12.2015.g. a stupio je na snagu 01.01.2016.g.

Istim Pravilnikom je regulisano da svi koji su otišli u penziju do 10.08.2015.g. iz tadašnjih “Železnice Srbije” imaju pravo na korišćenje legitimacija P-4.

Oni koji su otišli u penziju nakon podele preduzeća 10.08.2015.g. a bili su radnici Infrastrukture nemaju pravo na legitimaciju P-4.

Izvor informacije
Dragana Ilic
sef OJ za prevoz putnika Zajecar

8th February 2017 9:24am
Stranica 1 od 1

Dodajte komentar

*Polja koja treba popuniti
(neće biti objavljeno)
 
Bold Italic Underline Strike Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
PITANJE: Ukucajte obrnutim redosledom: 123
 
Unesite odgovor na PITANJE :
 
Obavestite me o novim komentarima putem e-maila.